Five Tribes

The naming elements of the Five Tribes are more modular than most. The surname, usually a single syllable, comes first and is usually their clan name. Their given name is second. The names are interchangeable between men and women

Use the following naming elements to contruct a name for yourself.

Clan Names

Given Names

An, An-shih, Bai, Ce, Chang, Chao, Chen, Ch’eng, Chien-shien, Chongzhi, De, Enlai, Fei, Fuzhi, Gao, Guifei, Han, Heng, Hsi, Hua, Huangdi, Jiabao, Jiang, Kai, Ke, Lee, Li, Liang, Lishi, Longzi, Lun, Ma, Mao-yün, Mingxia, Mu, Ng, Peng, Po, Qi, Qing, Qiu, Rongji, Sen, Shaoqi, She, Sheng, Shijie, Sima, Soong, Sun, Tang, Tsin-hang, Tu, Wang, Wen, Wong, Wu, Wui, Xian, Xie, Xuantong, Xue, Xun, Yan, Yang, Yao, Yat, Yen, Ying-jeou, You, Yuan, Zedong, Zemin, Zhao, Zhe, Zhou, Zhuang, Zi, Ziyi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License